logo

Vi har 1 ledig plads

VOKSENSTØTTEN ER MASSIV

OG RUMMELIG

STRUKTUREN OG RAMMERNE

ER FORUDSIGELIGE OG TRYGGE

VI ER ET OPHOLDSSTED DER

TAGER UDGANGSPUNKT I

DEN UNGE OG DENNES BEHOV

OMSORG OG NÆRHED

ER HØJT PRIORITERET

Formål

Ledelsen, og skolens medarbejdere er forpligtet på at skabe en praksis som lever op til skolens kerneopgave:

Vi vil, igennem anerkendende relationer og et trygt fællesskab, skabe rammerne for at den enkelte elev kan udvikle sig socialt, fagligt og personligt.

Med en antimobbestrategi vil vi sikre en organiseret og handlingsorienteret indsats for social trivsel og modvirkning af mobning blandt vores elever. En antimobbestrategi systematiserer vores forebyggende arbejde og synliggør mulige handlinger og tiltag, hvis mobning alligevel opstår.

Begreber

Hvad forstår vi ved trivsel?
Der skal på Asgaard-Sødinge Skole være plads til alle. Herunder ret til forskellighed i f.eks. udseende og meninger. Vi skal skabe et trygt miljø med rare omgivelser, et godt undervisningsmiljø og indeklima.

Hvad forstår vi ved mobning?
Mobning er et socialt og/ eller psykisk overgreb, der skaber mistillid, angst, uro og negative sociale relationer med et dårligt undervisningsmiljø og utryghed til følge.
Mobning handler om at udskille og udstille og det hænger stærkt sammen med mistrivsel. Mobning er enkelte eller gentagende handlinger, der af den ramte opleves som krænkende, grænseoverskridende eller ydmygende.
Mobning kan både være direkte og forfølgende eller indirekte og ekskluderende.
Mobning kan både forgå direkte i samværet mellem mennesker eller på digitale medier med de muligheder, disse byder på.

Hvad forstår vi ved konflikter?

Konflikter er en normal situation, som kan opstå, når mennesker er sammen.
God konflikt: Uenighed på et fagligt eller personligt plan, hvor begge parter enes i venlighed om, at man kan se noget forskelligt i samme sag, og respekterer modpartens synspunkt, selvom man ikke er enig.

Dårlig konflikt: Uenighed på et fagligt eller personligt plan, som udvikler sig i en uvenlig tone og evt. med personlige bemærkninger, som kan virke sårende, og der er en generel mangel på respekt

Forebyggelse

Hvad gør vi for at fremme elevernes sociale trivsel og modvirke til mobning?
Vi har både fokus på det store fælleskab, men også på at der bliver skabt små fælleskaber på tværs af klasser og årgange. Vi evaluerer aktiviteterne og følger op på elevernes individuelle oplevelser. Vi drøfter eventuelle sager samt udarbejder handleplaner for, de elever vi har mistanke om er ofre – men også dem, der står bag mobning. Vi bruger ligeledes fortælletimer til at oplyse eleverne om emnet.

Hvad er elevernes rolle?
Ved at vi igennem fortælletimer fortæller eleverne om vores strategi og forventninger til dem, forventer vi, at de får redskaber til at tackle mobning og ved hvad de skal gøre, hvis de selv, eller en af deres kammerater, oplever at blive mobbet.

Vi forventer, at eleverne henvender sig til en lærer/leder hvis de er i tvivl om, hvordan de skal agere/reagere.

Hvad er forældrenes rolle?
Vi vil ved indskrivningsmøde og handleplansopfølgningsmøder oplyse forældrene om vores antimobbestrategi og i tilfælde af, at vi oplever en mobbesituation, vil forældrene til de involverede elever blive inddraget. Hvis forældrene oplever deres søn/datter mobbes, forventer vi at forældrene inddrager skolen igennem kontaktlæreren/ledelsen.

Hvordan opdager vi mistrivsel hos eleverne og i relationen mellem lærere og elever?
Vi informerer om vigtigheden i at være ærlig og opfordrer til at komme og snakke med os om eventuelle udfordringer og problemer. Vi har et fast punkt omkring elever på vores teammøder, hvor vi vender eventuelle udfordringer.

Kontaktlæreren har løbende individuelle samtaler med sine kontaktelever.  

Indgriben

Hvordan griber vi ind, hvis vi oplever mistrivsel hos en eller flere elever?
Hvis mobning foregår, kan enten den mobbede selv eller kammerater rette henvendelse til kontaktlæreren, en anden af skolens lærere eller til en af skolens ledere. Der holdes en samtale med de involverede parter, hvor situationen afklares og der laves aftale om opfølgning. Kontaktlæreren vil samarbejde om dette og forældrene vil blive inddraget.

Hvis der er tale om alvorlige tilfælde af mobning eller gentagende tilbagevendende mobning, kan vi vælge at opsige samarbejdet med mobberen. Forældrene til begge vil blive inddraget.

Hvordan sikrer vi, at mobningen ikke gentager sig?
Kontaktlæreren følger op på de involverede elever med samtaler og kontakt til hjemmet. Hvis vi skønner det er nødvendigt, vil resten af elevgruppen blive oplyst om mobbe-situationen for at aflive eventuelle myter.

Ledelsens rolle
Skolens ledelse orienterer forældre og elever om antimobbestrategien på visitationsmøder samt på handleplansopfølgningsmøder.

Ledelsen støtter op om lærernes initiativer med aktiviteter, møder, ture ud af huset og eksterne foredrag, som en del af det forebyggende arbejde mod mobning og til at fremme elevernes trivsel. Ledelsen deltager i teammøder.

Ledelsen orienteres med det samme en problemstilling opstår og handlingsplanen træder i kraft derefter,

I skolens kompetenceudviklingspolitik har ledelsen mulighed for at prioritere ressourcer til efteruddannelse af de ansattes kompetencer i forhold til at fremme elevernes sociale trivsel og modvirke mobning.

Ledelsen for Asgaard-Sødinge godkender årligt skolens antimobbestrategi. 

Formål

Ledelsen, og skolens medarbejdere er forpligtet på at skabe en praksis som lever op til skolens kerneopgave:

Vi vil, igennem anerkendende relationer og et trygt fællesskab, skabe rammerne for at den enkelte elev kan udvikle sig socialt, fagligt og personligt.

Med en antimobbestrategi vil vi sikre en organiseret og handlingsorienteret indsats for social trivsel og modvirkning af mobning blandt vores elever. En antimobbestrategi systematiserer vores forebyggende arbejde og synliggør mulige handlinger og tiltag, hvis mobning alligevel opstår.

Begreber

Hvad forstår vi ved trivsel?

Der skal på Asgaard-Sødinge Skole være plads til alle. Herunder ret til forskellighed i f.eks. udseende og meninger. Vi skal skabe et trygt miljø med rare omgivelser, et godt undervisningsmiljø og indeklima.

Hvad forstår vi ved mobning?

Mobning er et socialt og/ eller psykisk overgreb, der skaber mistillid, angst, uro og negative sociale relationer med et dårligt undervisningsmiljø og utryghed til følge.

Mobning handler om at udskille og udstille og det hænger stærkt sammen med mistrivsel. Mobning er enkelte eller gentagende handlinger, der af den ramte opleves som krænkende, grænseoverskridende eller ydmygende.

Mobning kan både være direkte og forfølgende eller indirekte og ekskluderende.

Mobning kan både forgå direkte i samværet mellem mennesker eller på digitale medier med de muligheder, disse byder på.

Hvad forstår vi ved konflikter?

Konflikter er en normal situation, som kan opstå, når mennesker er sammen.

God konflikt: Uenighed på et fagligt eller personligt plan, hvor begge parter enes i venlighed om, at man kan se noget forskelligt i samme sag, og respekterer modpartens synspunkt, selvom man ikke er enig.
Dårlig konflikt: Uenighed på et fagligt eller personligt plan, som udvikler sig i en uvenlig tone og evt. med personlige bemærkninger, som kan virke sårende, og der er en generel mangel på respekt

Forebyggelse

Hvad gør vi for at fremme elevernes sociale trivsel og modvirke til mobning?

Vi har både fokus på det store fælleskab, men også på at der bliver skabt små fælleskaber på tværs af klasser og årgange. Vi evaluerer aktiviteterne og følger op på elevernes individuelle oplevelser. Vi drøfter eventuelle sager samt udarbejder handleplaner for, de elever vi har mistanke om er ofre – men også dem, der står bag mobning. Vi bruger ligeledes fortælletimer til at oplyse eleverne om emnet.

Hvad er elevernes rolle?

Ved at vi igennem fortælletimer fortæller eleverne om vores strategi og forventninger til dem, forventer vi, at de får redskaber til at tackle mobning og ved hvad de skal gøre, hvis de selv, eller en af deres kammerater, oplever at blive mobbet.

Vi forventer, at eleverne henvender sig til en lærer/leder hvis de er i tvivl om, hvordan de skal agere/reagere.

Hvad er forældrenes rolle?

Vi vil ved indskrivningsmøde og handleplansopfølgningsmøder oplyse forældrene om vores antimobbestrategi og i tilfælde af, at vi oplever en mobbesituation, vil forældrene til de involverede elever blive inddraget. Hvis forældrene oplever deres søn/datter mobbes, forventer vi at forældrene inddrager skolen igennem kontaktlæreren/ledelsen.

Hvordan opdager vi mistrivsel hos eleverne og i relationen mellem lærere og elever?

Vi informerer om vigtigheden i at være ærlig og opfordrer til at komme og snakke med os om eventuelle udfordringer og problemer. Vi har et fast punkt omkring elever på vores teammøder, hvor vi vender eventuelle udfordringer.

Kontaktlæreren har løbende individuelle samtaler med sine kontaktelever.  

Indgriben

Hvordan griber vi ind, hvis vi oplever mistrivsel hos en eller flere elever?

Hvis mobning foregår, kan enten den mobbede selv eller kammerater rette henvendelse til kontaktlæreren, en anden af skolens lærere eller til en af skolens ledere. Der holdes en samtale med de involverede parter, hvor situationen afklares og der laves aftale om opfølgning. Kontaktlæreren vil samarbejde om dette og forældrene vil blive inddraget.

 

Hvis der er tale om alvorlige tilfælde af mobning eller gentagende tilbagevendende mobning, kan vi vælge at opsige samarbejdet med mobberen. Forældrene til begge vil blive inddraget.

 

Hvordan sikrer vi, at mobningen ikke gentager sig?

Kontaktlæreren følger op på de involverede elever med samtaler og kontakt til hjemmet. Hvis vi skønner det er nødvendigt, vil resten af elevgruppen blive oplyst om mobbe-situationen for at aflive eventuelle myter.

Ledelsens rolle

Skolens ledelse orienterer forældre og elever om antimobbestrategien på visitationsmøder samt på handleplansopfølgningsmøder.

Ledelsen støtter op om lærernes initiativer med aktiviteter, møder, ture ud af huset og eksterne foredrag, som en del af det forebyggende arbejde mod mobning og til at fremme elevernes trivsel. Ledelsen deltager i teammøder.

Ledelsen orienteres med det samme en problemstilling opstår og handlingsplanen træder i kraft derefter,

I skolens kompetenceudviklingspolitik har ledelsen mulighed for at prioritere ressourcer til efteruddannelse af de ansattes kompetencer i forhold til at fremme elevernes sociale trivsel og modvirke mobning.

Ledelsen for Asgaard-Sødinge godkender årligt skolens antimobbestrategi.