logo

Vi har 1 ledig plads

OMSORG OG NÆRHED

ER HØJT PRIORITERET

VOKSENSTØTTEN ER MASSIV

OG RUMMELIG

STRUKTUREN OG RAMMERNE

ER FORUDSIGELIGE OG TRYGGE

VI ER ET OPHOLDSSTED DER

TAGER UDGANGSPUNKT I

DEN UNGE OG DENNES BEHOV

Det er anbringende kommune, der bestemmer, hvornår barnet/den unge er på weekend, afholder ferie eller modtager besøg. Det foregår i langt de fleste tilfælde i samarbejde med jer og Asgaard-Haagerup.

Der afholdes statusmøde hvert halve år. Mødet foregår på opholdsstedet. På statusmøderne deltager som oftest husets afdelingsleder, barnets/den unges kontaktpædagoger, kontaktlærer, socialrådgiver, samt forældrene. I hvilket omfang barnet/den unge deltager vurderes fra gang til gang. Der bliver gjort status på, hvordan det sidste halve år er gået, og der bliver lagt en plan for, hvordan det næste halve år behandlingsmæssigt tilrettelægges bedst muligt for barnet/den unge. Der bliver i den forbindelse udarbejdet en statusrapport, der bliver sendt til kommunen og gennemgået med forældre inden mødet.

Udover statusmøder afholdes der intern behandlingskonference på hvert barn/ung.

Derudover holder vi efter behov samarbejdsmøder med den unges forældre og støtter således også dem i den proces det er for hele familien når et barn/en ung bliver anbragt uden for hjemmet. Vi ringer efter aftale til barnets/ en unges forældre, svarende til en gang om ugen.

Det er kontaktpædagogerne, som løbende holder forældre orienteret om, hvordan jeres barn har det. Det er normalt også kontaktpædagogerne, I ringer til, hvis I har spørgsmål.