logo

Vi har 1 ledig plads

STRUKTUREN OG RAMMERNE

ER FORUDSIGELIGE OG TRYGGE

OMSORG OG NÆRHED

ER HØJT PRIORITERET

VOKSENSTØTTEN ER MASSIV

OG RUMMELIG

VI ER ET OPHOLDSSTED DER

TAGER UDGANGSPUNKT I

DEN UNGE OG DENNES BEHOV

Rammer, relationer og bag om adfærden

Skoledagen og de fysiske rammer på skolen er opbygget, så de giver de enkelte elever mest mulig tryghed og mulighed for at tilegne sig viden. Eleverne er inddelt i små undervisningsmiljøer med to lærere til 5-8 elever. Undervisningen er opbygget af små og på forhånd kendte og afvekslende sekvenser. Efter behov kan eleverne skærmes, så forstyrrelser minimeres. Der er ro i undervisningen og fokus på, at alle eleverne skal have det rart. Vi møder hver enkelt elev med åbenhed, venlighed og nysgerrighed. Først når vi har fået opbygget gode relationer til en ny elev, vil denne kunne slappe af og begynde at åbne sig for os. Dermed skabes forudsætningerne for læring og for, at vi sammen med eleven kan arbejde med elevens vanskeligheder. Vi ser bag om en given adfærd. Vores erfaring siger os, at der altid er en mening med adfærden. Det er den, vi skal ind og have fat i sammen med eleven, så vi kan få vendt eventuelle negative adfærdsmønstre.

Mange tilgange og metoder i undervisning og behandling 

Vi former rammerne og undervisningen for den enkelte elev ud fra det grundige kendskab, vi opnår til eleven gennem visitationsprocessen, eventuelle observationer på eleven af vores psykolog, Gudrun Mortensen, og den udarbejdede behandlingsplan samt skolens supervision med professor, cand.psych. Steen Visholm. Vi inddrager de tilgange og metoder, vi ved, virker ift. den enkeltes udfordringer. Vi trækker på den viden, vi opnår, gennem hele Asgaard-Sødinges miljøterapeutiske og psykodynamiske organisationsudviklings- og efteruddannelsesprogram. Vi arbejder anerkendende og relationspædagogisk, vi har specialpædagogisk viden, fx om ordblindhed og reading recovery som metode, vi har en neuropsykologisk forståelse af hjernens udvikling, vi bruger elementer fra udviklingspsykologien (nærmeste udviklingszone, tilknytningsmønstre etc.), og vi har – via vores ansatte psykoterapeut – mulighed for en egentlig terapeutisk tilgang til eleverne.
”En fællesnævner i vores faglighed er, at vi undersøger og anerkender elevens virkelighed. Vi bygger også på den forståelse, at der ligger en masse ressourcer gemt i eleven. Og at hans eller hendes adfærd dybest set er en måde at sige ”se mig, hjælp mig”.

Undervisningen

Vi tilbyder undervisning i overensstemmelse med folkeskoleloven. Vi arbejder med synlige læringsmål, og vi sender to gange årligt status på eleverne til deres sagsbehandler plus PPR, forældre og andre, der deltager i statusmøderne. Rapporterne bliver på forhånd gennemgået med hver enkelt elev, og deres eventuelle kommentarer til planen bliver skrevet ind. Eleverne er opdelt i tre klasser. 

Fritidshuset på Langeland

Skolen kan benytte fritidshuset på Langeland som udgangspunkt, når vi har undervisning ud af huset.