logo

Vi har 1 ledig plads

STRUKTUREN OG RAMMERNE

ER FORUDSIGELIGE OG TRYGGE

VI ER ET OPHOLDSSTED DER

TAGER UDGANGSPUNKT I

DEN UNGE OG DENNES BEHOV

OMSORG OG NÆRHED

ER HØJT PRIORITERET

VOKSENSTØTTEN ER MASSIV

OG RUMMELIG

Faaborg-Midtfyn kommune, Børne- og Undervisningsudvalget har den 20. august 2009 behandlet Fonden Asgård Sødinges ansøgning om godkendelse til at drive socialpædagogisk opholdssted med intern skole.

Børne- og Undervisningsudvalget vedtog i henhold til § 142 stk. 5 i lov om social service at godkende, at Asgaard -Sødinge driver et socialpædagogisk opholdssted. Endvidere meddeles godkendelse til drift af intern skole under forudsætning af, at der senere indgås overenskomst med Faaborg-Midtfyn kommune herom.

Målgruppen omfatter:

Målgruppen omfatter 8 pladser til børn og unge i alderen 7 til 18 år med mulighed for forlængelse til det 23. år. Der er tale om børn og unge med psykiske, sociale, adfærdsmæssige og/eller indlæringsmæssige problemer. Der kan være følgende karakteristika:

 • Sociale og netværksmæssige problemer
 • Faglige problemer i skolen
 • Grænsesøgende adfærd
 • Generel mistillid til voksne
 • Manglende forståelse af sociale normer
 • Lettere impulsivitet og manglende realistisk konsekvensvurdering af egne handlinger
 • Lettere psykosomatiske symptomer/ reaktioner
 • Manglende selvværdsfølelse
 • Svag jeg-følelse
 • Manglende ansvarsfølelse
 • Manglende selv- og kropsbevisdsthed
 • Seksuelt misbrugte børn og unge

Asgaard Sødinge kan ikke modtage børn og unge med:

 • Alvorlige problemer vedrørende kriminalitet og vold
 • Alvorlig psykisk/psykiatrisk lidelse
 • Behov for afvænning vedrørende rusmidler

Mål

Det overordnede mål er at etablere et opholdssted, som tager udgangspunkt i det enkelte barn og dettes behov. Ved at støtte og stimulere børnenes personlige, psykiske, sociale og faglige udvikling, så de ud fra egne forudsætninger og personlig baggrund, bliver i stand til at leve en tilfredsstillende og selvstændig tilværelse som hele, myndige og ansvarlige mennesker.

Metode

Opholdsstedet har udarbejdet en beskrivelse af det pædagogiske indhold, der overordnet bygger på et anerkendende pædagogisk relationsarbejde.

Rammerne er præget af overskuelighed og struktur, fællesskabsfølelse og identifikation. Der lægges vægt på aktiv medinddragelse, hvor den unge tager aktivt del i egen udvikling og plan. Dette i et miljø præget af traditioner, aktiviteter, struktur, engagement, personligt nærvær, involvering og kontinuitet. Der lægges vægt på samarbejde med pårørende. Endvidere lægges vægt på sundhed, kost og fysisk aktivitet og en mangfoldighed af fritidsmuligheder fra havebrug til musik og EDB.

Der etableres udveksling med lokalområdet.

Fysiske rammer

De fysiske rammer på adressen Søllingevej 3, 5750 Ringe, er en tidligere friskole, som består af en 3-længet hovedbygning på 353 kvm. og flere mindre ejendomme på i alt 388 kvm.

Hovedbygningen fungerer som beboelse, og de øvrige bygninger, der er bygget op som en lille ”by”, rummer idrætshal samt lokaler til undervisning og kreative formål.

De fysiske rammer er godkendt.

Vedtægter

Vedtægter, der er underskrevet af stifterne og af bestyrelsen den 25.05.2009 er godkendt. Faaborg Midtfyn kommune skal godkende eventuelle vedtægtsændringer.

Tilsyn

Godkendelsen indebærer at Faaborg-Midtfyn kommune løbende har tilsyn med stedets virksomhed, herunder ændringer i mål og metoder, personalesammensætning samt ind- og udskrivning af beboere.

Opholdsstedet betaler i henhold til servicelovens §149 den takst for tilsynet med tilbudet som Faaborg-Midtfyn kommune fastsætter.

Budget og regnskab
Der er godkendt et budget for opholdsstedet med en pris pr måned på 49.999 kr. pr. måned i 2009 for en døgnplads.

Det afsluttende regnskab skal revideres af enten en registreret eller en autoriseret revisor og fremsendes sammen med revisionsprotokollatet til Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier senest 4 måneder efter afsluttet regnskabsår. Regnskabet skal udarbejdes i overensstemmelse med § 16 i Bekendtgørelse om godkendelse og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere nr. 349 af 9. maj 2008 samt de regnskabsmæssige retningslinier Centeret meddeler.

Senest 3 måneder før nyt regnskabsår indsendes budget til Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier til godkendelse. De godkendte budgetforudsætninger skal overholdes. Der kan således ikke forventes større underskudsdækning end den indregnede belægningsprocent.

Et eventuelt overskud skal benyttes til at nedbringe opholdsprisen i det kommende budgetår med mindre andet aftales med godkendende myndighed.

Væsentlige beslutninger, f. eks. om køb af fast ejendom, låneoptagelser, der kræver pantsætning, henlæggelser, ekstraordinære økonomiske dispositioner og øvrige ekstraordinære dispositioner samt anvendelse af et eventuelt overskud i tilfælde af ophør af § 142 stk. 5 - virksomheder kræver godkendelse af Faaborg-Midtfyn kommune.

Lovgrundlag
Godkendelsen omfatter alene godkendelse i henhold til lov om social service § 142 stk. 5. Det påhviler opholdsstedet selv at sikre sig fornøden tilladelse fra andre relevante myndigheder samt at sikre sig, at regler i anden lovgivning er overholdt.

Opholdsstedet Asgaard Sødinge er omfattet af reglerne i forvaltningsloven og lov om offentlighed i forvaltningen samt omfattet af:

Bekendtgørelse om godkendelse og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere nr. 349 af 9. maj 2008.

Bekendtgørelse om tilbudsportalen af 20. juni 2007

Socialministeriets bekendtgørelse nr. 893 af 9. juli 2007 om magtanvendelse overfor børn og unge der er anbragt udenfor hjemmet.

Godkendelsesgrundlaget fremgår af notat af d. 10. august 2009 vedr. undersøgelse og vurdering af ansøgningen. Notatet er udarbejdet af Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier.

Afgørelsen kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed jf. lov om social service § 142 stk. 6.

Med venlig hilsen

Åse Reck

Leder