logo

Vi har 1 ledig plads pr. 1. oktober 2023

OMSORG OG NÆRHED

ER HØJT PRIORITERET

VI ER ET OPHOLDSSTED DER

TAGER UDGANGSPUNKT I

DEN UNGE OG DENNES BEHOV

STRUKTUREN OG RAMMERNE

ER FORUDSIGELIGE OG TRYGGE

VOKSENSTØTTEN ER MASSIV

OG RUMMELIG

Samlet vurdering af kvaliteten i tilbuddet - uddrag fra tilsynsrapport
Uddrag fra tilsynsrapport november 2021

Socialtilsyn Midt vurderer, at Fonden Asgaard - Sødinge lever op til kravene jf. § 6 i lov om Socialtilsyn. Fonden Asgaard - Sødinge er godkendt efter
Servicelovens § 66, stk. 1, nr. 6
Fonden Asgaard - Sødinge er godkendt til at modtage 19 børn og unge i alderen 7 - 18 år med angst, depression eller personligheds - eller
tilknytningsforstyrrelse. De kan være umodne, selvskadede og have en generel mistillid til vokse. Desuden er målgruppen jeg- svage børn og unge,
med manglende ansvarsfølelse og forståelse for sociale normer.
Fonden Asgaard - Sødinge har tre afdelinger fordelt på Asgaard - Sødinge, Botræningshusene samt Asgaard - Hågerup. Tilbuddet har en intern skole.
Socialtilsynet vurderer ud fra temaet uddannelse og beskæftigelse, at Asgaard - Sødinge arbejder målrettet og struktureret med indsatser, der i
videst mulig omfang sikrer, at børnene/de unge går i skole eller har et uddannelsestilbud, eller er i beskæftigelse. Opholdsstedet Asgaard-Sødinge
samarbejder ifølge Socialtilsynets vurdering kompetent og aktivt med såvel tilbuddets interne skole og relevante eksterne skoler og
uddannelsestilbud hvilket understøtter, at målene for borgernes uddannelse og/eller beskæftigelse opnås.
Socialtilsynet vurderer ud fra temaet selvstændighed og relationer, at Asgaard - Sødinge inddrager borgerne i operationelle delmål, som
understøtter borgernes motivation og kompetencer i forhold til at indgå i sociale relationer og opnå selvstændighed. Ligesom det vurderes, at
tilbuddet understøtter at børnene og de unge indgår i fritidsaktiviteter og sociale aktiviteter i det omgivende samfund, har et godt netværk i
lokalsamfundet, og at Asgaard-Sødinge understøtter børnenes og de unges kontakt med forældre, og øvrige netværk.
Socialtilsynet vurderer ud fra temaet målgruppe, metoder og resultater, at Asgaard - Sødinge præsterer kvalitet i indsatsen overfor børnene i
tilbuddet.
Tilbuddet arbejder ud fra en klar målgruppe og med afsæt i relevante tilgang og metode. Det vurderes, at Asgaard-Sødinge forholder sig til og
dokumenterer løbende resultater. Det vurderes, at der er en proces igang med udvikling af dokumentationsdelen på tildbuddet ifa.
behandlingsplaner og opkvalificering af dokumentationen generelt og Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet er godt på vej i den proces.
Socialtilsynet vurderer ud fra temaet sundhed og trivsel, at Asgaard - Sødinge understøtter, at børnene/de unge bliver hørt, respekteret og
anerkendt, ligesom det vurderes, at tilbuddet understøtter børnenes/de unges medinddragelse og indflydelse på eget liv og hverdagen i tilbuddet.
Socialtilsynet vurderer, at de unge trives og udvikler sig ved at bo på Asgård-Sødinge og at medarbejderne møder det enkelte barn/ung og støtter og
motiverer børnene/de unge til mental/fysisk og social sundhed.
Socialtilsynet vurderer, at ledelse og medarbejdere har kendskab til reglerne i lov om voksenansvar, og reglerne for magtanvendelse jf. serviceloven,
samt holdes opdateret.
Socialtilsynet vurderer ud fra temaet organisation og ledelse, at Asgaard - Sødinge har en kompetent og ansvarlig ledelse. Tilsynet vurderer, at tiltag
med ansættelse af afdelingsleder på Sødinge og Hågerup har opkvalificeret ledelsesdelen til gavn for både medarbejdere og borgere.
Socialtilsynet vurderer ud fra temaet kompetencer, at Asgaard - Sødinge har de kompetencer, i form af uddannelse, erfaring og viden, der er
nødvendige i forhold til Asgaard-Sødinges målsætning, målgruppe og de metoder, der anvendes.
Socialtilsynet vurderer ud fra temaet fysiske rammer, at Asgaard - Sødinge og Hågerup´s fysiske rammer understøtter målgruppens behov og
formålet med indsatsen. Det er tilsynets vurdering, at børn og unge på tilbuddet har mulighed for privatliv og at de fysiske rammer tilgodeser
børnene og de unges trivsel og tryghed.